Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Groot Antink : Groot Antink is een eenmanszaak, statutair gevestigd te (7141 MB) Groenlo (Nederland), aan de Vredenseweg 106 en is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 63739534, B.T.W. nr. NL001390602B80
1.2. Afnemer: de (rechts-)persoon aan wie Groot Antink de aanbieding of opdrachtbevestiging heeft gericht.
1.3. Overeenkomst(en): de koopovereenkomst(en) tussen Groot Antink en Afnemer die tot stand is gekomen conform artikel 3 van onderhavige voorwaarden.
1.4. Product(en): alle producten die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer worden geleverd, alsmede als werkzaamheden en diensten, die Groot Antink voor de Afnemer verricht.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Groot Antink en Afnemer, alsmede op alle nieuwe Overeenkomsten en verder alle (rechts-)handelingen van Groot Antink vof met, voor of jegens de Afnemer, inclusief buitencontractuele verbintenissen.
2.2. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend middels een schriftelijke verklaring die zowel door Groot Antink als door de Afnemer is ondertekend.
2.3. Indien bepalingen in de orderbevestiging afwijken van de algemene voorwaarden prevaleert de orderbevestiging.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Groot Antink ter zake een bestelling een bevestiging heeft verstrekt, dan wel op het moment dat door Groot Antink een begin is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

4. Levering en risico’s
4.1.Groot Antink tracht haar leveringen binnen 14 werkdagen plaats te laten vinden.
4.2. Opgegeven levertijden en/of opgegeven leveringsdata zijn nimmer fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3. Na feitelijke levering kunnen partijen de overeenkomst niet meer ontbinden of vernietigen.
4.4. Groot Antink is bevoegd haar prestaties (waaronder ook te verstaan toekomstige leveringen) op te schorten indien de Afnemer niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien Groot Antink vof kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de Afnemer haar verplichtingen niet zal nakomen.

5. Transport
5.1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een en ander met inachtneming van artikel 6.3 geschiedt het transport / de verzending voor rekening en risico van de Afnemer.
5.2. De wijze van het transport / de verzending, alsmede de wijze van verpakken van de producten wordt door Groot Antink bepaald.

6. Prijs

6.1. De door Groot Antink opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn (genoteerd in Euro) exclusief verzendkosten, omzetbelasting (BTW) en eventuele andere overheidslasten.
6.2. Groot Antink behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen overeenkomstig wijzigingen van kostprijsbepalende factoren.
6.3. Bestellingen die een totaal factuurbedrag excl. btw van €150,00 te boven gaan, zijn in beginsel inclusief verzendkosten (voor groothandel prijzen geldt € 500,00 excl. btw); Groot Antink behoudt zich het recht voor hiervan, om haar moverende redenen, af te wijken. Voor de wadden eilanden gelden andere tarieven.

7. Betaling
7.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de Afnemer te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken waarvan de Afnemer in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de Afnemer op Groot Antink stelt te hebben, is uitgesloten.
7.2. Groot Antink heeft altijd het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te vorderen of op andere wijze voor betaling zekerheid te eisen.
7.3. Bij niet tijdige betaling binnen de in artikel 7.1 gestelde termijn is een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, of de wettelijke (handels-)rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 7.1 gestelde betalingstermijn.
7.4. Bij niet tijdige betaling binnen de in artikel 7.1 gestelde termijn is de Afnemer incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.
7.5. De Afnemer is niet gerechtigd op grond van beweerdelijk gebreken aan een product, en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

8. Garantie

8.1.Groot Antink garandeert dat alle producten gedurende de periode van de aangeven tht de productie voldoen aan de overeenkomst, mits de bewaarvoorschriften worden nageleefd.
8.2. De verplichtingen uit hoofde van de in sub 8.1. gegeven garantie strekken niet verder dan het kosteloos vervangen van een product; zulks ter keuze van Groot Antink en binnen een door Groot Antink te bepalen redelijke termijn.
8.3. De Afnemer verplicht zich ertoe de producten voorzien van een uiterste houdbaarheidsdatum (of uiterste verkoopdatum) na het verstrijken van deze datum niet meer te gebruiken, verwerken of aan te bieden.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. De door Groot Antink geleverde en/of te leveren producten blijven haar eigendom totdat de Afnemer alle vorderingen van Groot Antink, uit welke hoofde dan ook, aan Groot Antink heeft voldaan.
9.2. Indien de Afnemer met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Groot Antink tekortschiet of indien gegronde vrees bestaat dat de Afnemer in haar verplichtingen zal tekortschieten, is Groot Antink gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Onverminderd artikel 8 van deze algemene voorwaarden is Groot Antink nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Groot Antink, dan wel een of meerdere leidinggevenden.
10.2. Ingeval Groot Antink in tegenstelling tot sub 10.1. aansprakelijk is voor enige schade, reikt deze aansprakelijkheid niet verder dan directe schade aan zaken of personen en strekt deze aansprakelijkheid nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of (andere) gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
10.3. Indien Groot Antink niettemin toch aansprakelijk wordt geacht, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade die door de verzekeraar van Groot Antink, op grond van haar
aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.
10.4. Indien de wederpartij consument is, gelden voor de aansprakelijkheid van Groot Antink de wettelijke bepalingen.

11. Klachten

11.1. De Afnemer is gehouden de producten, zodra deze door hem zijn ontvangen, te keuren en vast te stellen of de producten in orde zijn dan wel de werkzaamheden conform overeenkomst zijn uitgevoerd.
11.2. Eventuele klachten dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de producten, schriftelijk/telefonisch bij Groot Antink te zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave van de feiten
waarop de klachten betrekking hebben.
11.3. De gereclameerde producten kunnen slechts na toestemming van Groot Antink worden geretourneerd.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom inzake de verworven of geleverde producten blijven eigendom van Groot Antink.
12.2. Het is de Afnemer niet toegestaan informatie en kennis van Groot Antink aan derden ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1.Op alle Overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
13.2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
13.3. Alle geschillen voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de Rechtbank te Zutphen, Nederland.

Hopend op een goede samenwerking.

Chat openen
Ted van Groot Antink
Hallo 👋 Vraag gerust, ik sta je graag te woord.